vietnamese

Allgemein

Bài học sinh làm ở nhà

Korrektur in der Kommentarbox, wenn nötig. Kreuzverhör: Anh tên là gì? – Anh tên là Matthias. Họ của anh là gì? – Họ của anh là Nguyễn Bá. Anh là người Đức à? – Anh chưa biêt. Anh làm nghề gì? – Anh là kỹ sư. Anh bao nhiêu tuổi? – Anh hai sáu tuổi. […]